Belangrijk nieuws:

Rechtsbijstand

rechtsbijstandEen rechtsbijstandsverzekering is er in de eerste plaats om uw rechten te kennen en – als dat nodig is – die rechten zoals in de polis bepaald ook te verdedigen, of u nu zelf een claim wil formuleren dan wel wanneer u zich moet verweren. En dat zonder dat de zaak moet geëscaleerd zijn tot een gerechtelijke, administratieve of andere procedure. In veel gevallen kan een minnelijke schikking het onheil reeds oplossen. Indien dat toch niet het geval is, zal de rechtsbijstandsverzekering de gerechtskosten en de erelonen aan advocaten en experten dekken.

De toegang tot het recht en het gerecht is niet gemakkelijk, niet alleen omdat een gerechtelijke procedure ingewikkeld en lang is, maar ook omdat er hoge kosten aan verbonden zijn (advocaat, deskundige, deurwaarder, gerechtskosten, ...) en de afloop ervan onzeker is. U bent in uw recht maar u wilt u gewonnen geven uit vrees voor de kosten van de vordering en de hele rompslomp of omdat u niet weet tot wie u zich moet richten.

Daarom kan het nuttig zijn te investeren in een rechtsbijstandsverzekering: u betaalt nu een premie die u, de dag waarop u het nodig hebt, recht geeft op juridisch advies, bijstand om uw geschil minnelijk te regelen of, mocht een procedure voor een rechtbank noodzakelijk blijken, een vergoeding van de kosten en honoraria van uw advocaat alsook van de gerechtskosten.

Waarom een onafhankelijke rechtsbijstand?

Wanneer u kiest voor een onafhankelijke rechtsbijstand kan u rekenen op een onpartijdige oplossing bij een schadegeval of conflict. De rechtsbijstandmaatschappij zal uw belangen verdedigen.

Concreet voorbeeld

Als een verzekeraar een som geld moet uitkeren, heeft hij uit eigenbelang de neiging om niet te royaal te zijn. U verwacht echter een zo juist mogelijke vergoeding... Uw en zijn doelstellingen lopen uiteen ! Er kan dus een belangenconflict ontstaan als u de dekking rechtsbijstand neemt bij dezelfde verzekeraar of groep verzekeraars die uw overige polissen beheert. Stel dat u geen correcte tussenkomst krijgt van uw eigen verzekeraar. Of die verzekeraar wil de aan derden betaalde vergoedingen van u terugvorderen (bij dronkenschap, zware fout, ...). Zal de rechtsbijstand van dezelfde verzekeraar een ander standpunt innemen?

Kies dus voor een specialist in het domein die aan uw kant staat en sluit zo belangenconflicten uit.