Belangrijk nieuws:

EPB verslaggever

Door de invoering van de energieprestatieregelgeving zullen de bijkomende taken en verantwoordelijkheden van de architect verzwaren. Deze nieuwe functie van verslaggever brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee op basis waarvan deze zullen kunnen aangesproken worden.

Bijgevolg is het ook een noodzaak om een specifieke verzekeringsdekking af te sluiten voor de beroepsaansprakelijkheid welke voortvloeit uit de nieuwe en bijkomende taken en verantwoordelijkheden binnen het kader van EPB.

Deze mogelijkheden verschillen naargelang de hoedanigheid waarin de architect of adviserende ingenieur zal optreden.

De architect niet - verslaggever

epbDe aansprakelijkheid voortvloeiende uit de bijkomende taken dewelke toegevoegd worden aan de wettelijk verplichte taken van de architect (inzake informatie, ontwerp en controle) zal verzekerd zijn in de bestaande polis beroepsaansprakelijkheid. Hiervoor dienen geen specifieke verzekeringsmodaliteiten te worden voorzien of aangepast.

De architect – verslaggever

De EPB-verslaggever is een nieuw gecreëerde functie die niet ressorteert onder de wettelijke verplichtingen van een architect. Men is verzekerd voor de in de polis omschreven activiteiten en de taak als verslaggever in het kader van de energieprestatieregelgeving kan niet beschouwd worden als algemene architectuur.

Wanneer een architect op zijn werf de bijkomende diensten als verslaggever gaat leveren dan zal eerst moeten nagegaan worden of voor deze activiteit een afzonderlijke polis of een specifieke uitbreiding op zijn bestaande polis moet afgesloten worden.

In deze situatie zal de architect desgevallend rekening moeten houden met de verplichtingen die uit dit bijkomende verzekeringscontract voortvloeien.

De verslaggever

De architect of de ingenieur die in hoofd- of bijberoep de functie van verslaggever gaat uitoefenen zal eveneens een afzonderlijke polis of een uitbreiding van de bestaande polis beroepsaansprakelijkheid voor deze activiteit moeten afsluiten.

Wie van plan is te gaan optreden als EPB – verslaggever, kan dus best een individueel voorstel met de aangepaste verzekeringsmodaliteiten aanvragen.